اعضای هیئت مدیره

  • مدیرعامل: مهندس امیرحسین ظهوریان

   تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش بهره برداری از دانشگاه صنعت نفت اهواز

   فعالیت حرفه‌ای: پژوهشگر پژوهشگاه صنعت نفت از سال 1394

   فعالیت داوطلبانه: 

   عضو هیئت مدیره موسسه خیریه سلام رحمان سال 1389 تا 1392

   عضو هیئت مدیره موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا سال 1393 تا 1397

   عضو داوطلب جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره از سال 1398

    

    

   اعضای هیات مدیره:

   رئیس هیئت مدیره: دکتر سعید احمدیانی | دکترای بهداشت عمومی از دانشگاه مونترال کانادا- دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

   نایب رئیس هیئت مدیره: دکتر منصوره صباغ | دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه تهران- دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر محمدرضا روئینی | عضو هیئت علمی و استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر شیدا جاوید | دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر میثم سیدی فر | عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر مژده شهابی | دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهندس امیرحسین ظهوریان | کارشناس ارشد مهندسی نفت

    

    

!ما هر کدام یک قطره ایم